Roden
050-5019660

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Bedrijfsgegevens

Webwinkel 4Man Fashion

Heerestraat 74
9301 AH Roden

Tel: 050-5019660

Bereikbaarheid:

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 18.00 uur
Donderdag van 09.00 tot 21.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

E-mail: [email protected]

KvK: 04064119
Btw nr.: 809692624 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en de ondernemer, verder webwinkel 4Man Fashion genoemd. Deze algemene voorwaarden worden altijd aan de consument getoond, voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij webwinkel 4Man Fashion in te zien zijn.

Artikel 4 – Het aanbod
Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan wordt dit duidelijk bij het aanbod vermeld. Het aanbod heeft een duidelijke omschrijving van de aangeboden artikelen en deze beschrijving is duidelijk genoeg om een goede beoordeling over het aanbod te maken. Tevens geven de afbeeldingen een waarheidsgetrouw beeld van de artikelen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden webwinkel 4Man Fashion niet.

Het aanbod geeft duidelijk informatie weer over de rechten en plichten van de consument, die bij aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij gaat het om:
o Prijs inclusief belastingen
o De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen
o Herroepingrecht
o De termijn van goedkeuring van het aanbod en de termijn van het voldoen van de prijs

De voorraad van de webshop komt overeen met de winkel in Roden. Het kan voorkomen dat het door u bestelde artikel op hetzelfde moment van uw bestelling in de winkel wordt verkocht. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zoeken wij voor u naar een passende oplossing.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst tussen webwinkel 4Man Fashion en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling afrondt en aanvaardt en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt webwinkel 4Man Fashion de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst verbreken. Webwinkel 4Man Fashion neemt passende technische en organisatorische maatregelingen voor de beveiliging van de overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving.

Artikel 6 – Prijzen
De prijzen op webshop 4Man Fashion zijn inclusief BTW. Wanneer de prijzen tijdelijke acties betreffen zal dit duidelijk op de site worden vermeld. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de artikelen niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. Prijswijzigingen of foutief geprijsde artikelen in het aanbod binden webwinkel 4Man Fashion niet.

Artikel 7 – Reservering
Webwinkel 4Man Fashion zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de gereserveerde artikelen. Reserveringen kunnen in de winkel worden afgehaald.

Artikel 8 – Garantie
Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen ligt bij webwinkel 4Man Fashion, tenzij duidelijk anders is overeengekomen. Webwinkel 4Man Fashion staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde beschrijvingen, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wetten en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9 – Klachtenregeling
Webwinkel 4Man Fashion beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht gelijk aan deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijke omschreven worden ingediend bij webwinkel 4Man Fashion, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een aanduiding van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Een klacht over een artikel, dienst of service van webwinkel 4Man Fashion kan ook worden ingediend via het klachtenformulier op de website van 4Man Fashion. 4Man Fashion zal klachten altijd in overleg met de consument naar behoren oplossen.

Artikel 10 – Afwijkende of aanvullende voorwaarden
Afwijkende of aanvullende voorwaarden, anders dan deze Algemene voorwaarden, mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd, of op een eenvoudige manier voor de consument kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.